Anthony Frederick Augustus Sandys ( * 1829 † 1904 )

Kunstdrucke & Gemälde von Anthony Frederick Augustus Sandys
Nach Oben